Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, προστατεύονται από το ελληνικό δίκαιο στις σχετικές διατάξεις «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας». Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους μόνον στις περιπτώσεις που έχει από κοινού συμφωνηθεί.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συναίνεσης του ιδιοκτήτη της παρούσας ιστοσελίδας.

Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

It's time to get closer